Kurs Organizator Turystyki

Poprawa polskiej turystyki – postulaty Polskiej Izby Turystycznej 

Poprawa polskiej turystyki, kurs organizatora turystykiPoprawa polskiej turystyki była tematem na Spotkaniu Liderów Turystyki w Warszawie. Paweł Niewiadomski, Prezes Polskiej Izby Turystyki, przedstawił propozycje różnych zmian w polskim sektorze turystycznym

Spotkania Liderów Turystyki są wydarzeniami, które gromadzą wiodących przedstawicieli branży turystycznej w celu omówienia i dyskusji na temat kluczowych kwestii dotyczących rozwoju i wprowadzenia działań, aby poprawa polskiej turystyki stale postępowała. Podczas tych spotkań, liderzy turystyki dzielą się swoimi doświadczeniami, prezentują postulaty i propozycje dotyczące rozwoju sektora oraz współpracują w celu znalezienia rozwiązań na bieżące i przyszłe wyzwania związane z turystyką. Spotkania Liderów Turystyki służą jako forum wymiany pomysłów, budowania relacji i kreowania polityk mogących wpływać na rozwój branży turystycznej.

 

 

Poprawa polskiej turystyki – postulaty Polskiej Izby Turystycznej 

 

Postulaty ogłoszone przez PIT:

 

-Wsparcie postulatów europejskiej branży turystycznej dotyczących zmian w prawie turystycznym w Europie, które zostały zgłoszone w trakcie rewizji Dyrektywy 2015/2302 i innych aktów prawnych UE, inicjowanej przez Komisję Europejską.

 

-Wsparcie dla postulatów branży turystycznej dotyczących zmiany turystycznej dyrektywy 2015/2302, w tym odrzucenie wniosków o ograniczenie lub likwidację zaliczek na poczet imprezy turystycznej oraz wprowadzenie obowiązku zwrotu przez wykonawców usług turystycznych przedpłat za niewykonane usługi z powodu rezygnacji z imprezy podróżnego lub organizatora.

 

-Wprowadzenie narzędzi promocji i rozwoju turystyki krajowej, zwłaszcza turystyki dziecięcej i młodzieżowej oraz senioralnej, w tym poprzez programy społeczne wsparcia, szczególnie dla dzieci i młodzieży, seniorów oraz grup o niższych dochodach. Jako jedno z narzędzi proponowany jest bon turystyczny.

 

-Wsparcie działalności branży turystycznej poprzez Polską Organizację Turystyczną, zwiększając środki przekazywane do POT i instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie turystów zagranicznych i promowanie atrakcji turystycznych Polski, zapewnienie większego wpływu branży na politykę promocji turystyki za granicą, wzmocnienie komunikacji z administracją rządową oraz zapewnienie szerszego dostępu i udziału branży w oficjalnych kampaniach reklamowych dotyczących turystyki.

 

-Zweryfikowanie systemu zabezpieczeń finansowych wymaganych od organizatorów turystyki pod kątem potrzeby utrzymania obciążeń na obecnym poziomie, uwzględniając ryzyko niewypłacalności organizatorów. Jako jedno z rozwiązań proponowane jest zamrożenie wpłat do Turystycznego Funduszu Pomocowego.

 

-Wprowadzenie trzech narzędzi walki z nieprawidłowościami w turystyce: rejestru wyłączonych spod ustawy o imprezach turystycznych niekomercyjnych, dla ograniczonego kręgu podróżnych, zaliczenie walki z naruszeniami prawa w turystyce do zadań samorządów wojewódzkich i przekazanie im odpowiednich środków, propagowanie w społeczeństwie świadomości, że nielegalna działalność w szarej strefie jest problemem dla polskiej gospodarki.

 

-Tworzenie warunków do rozwoju turystyki szczególnie w regionach o niedostatecznej infrastrukturze lub niewłaściwym stanie technicznym, zgodnie z zasadami inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, wspieranie działań samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie zrównoważonego i inteligentnego rozwoju turystyki oraz uwzględnienie w programach nauczania wiedzy z zakresu inteligentnego i zrównoważonego rozwoju turystyki.

 

-Unowocześnienie branży turystycznej poprzez wykorzystanie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych (ICT) i sztucznej inteligencji (AI) w działalności turystycznej.

 

-Uwzględnienie umiejętności wykorzystywania ICT i AI w programach nauczania i szkoleniach dla pracowników branży turystycznej, wsparcie finansowe i organizacyjne dla przedsiębiorców turystycznych wdrażających technologiczne rozwiązania z zakresu ICT i AI, zapewnienie dostępu do danych statystycznych umożliwiających podejmowanie szybkich decyzji.

 

-Przegląd poprzednich projektów ustaw rządowych, takich jak wynajem krótkoterminowy, zmiany w systemie zabezpieczeń finansowych, zmiany w ustawach dotyczących LOT-ów i ROT-ów, wprowadzenie opłat turystycznych, zmiany w ustawie dotyczącej hotelarstwa, kary za naruszenia nazwy chronionej.

 

 


Sprawdź także: kurs organizatora turystyki

Zobacz inne porady

Zapisz się na kurs:

Zdobądź z nami niepodważalne uprawnienia i zostań
Organizatorem Turystyki

Cena kursu: 549 zł

Klienci kupili także:

Nasze pozostałe kursy: